มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 5/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประัธานประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมสภามหาวิทยลาัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 5/2564 รับรองรายงานการประชุม และติดตามงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผูู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 3 ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิเทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ เข้าแถลงนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามลำดับ

การประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประชุมสภา

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi