ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย ปฐมนิเทศ น.ศ.ใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และบรรยายเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ และการบรรยายระบบการเรียนและการลงทะเบียนเรียน โดยสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การบรรยายงานบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่วงบ่าย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย บรรยายการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาในสถานะการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา (COVID19) งานประกันคุณภาพบรรยายเรื่อง งานประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา และการบรรยายงานกิจกรรมนักศึกษาและงานบริการกองพัฒนานักศึกษาที่ควรทราบ โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงทะเบียนเข้าปฐมนิเทศ

การปฐมนิเทศผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ หรือผ่านระบบออนไลน์ ปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คลิกชมภาพปฐมนิเทศออนไลน์ รุ่นที่ 2

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi