ข่าวกิจกรรม โครงการ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ .2565 ได้รับการการรับรองจากคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และมีระยะเวลาของการรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอก 5 ปี

คลิกดาวน์โหลดผลการประเมินคุณภาพภายนอก

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi