มรภ.เลย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยลัยราชภัฏเลย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 มีรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ กล่าวแนะนำผู้บริหารแก่กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในผ่านระบบออนไลน์

หลังพิธีเปิด ได้แยกกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต กลุ่มที่ 2 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย กลุ่มที่ 3 องค์ประกอบการบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มที่ 4 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ณ ชั้น 3 และชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพพิธีเปิด
คลิกชมภาพแบ่งกลุ่ม 1
คลิกชมภาพแบ่งกลุ่ม 2

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi

Slide
การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทรับตรง)
ประจำปีการศึกษา 2565

This will close in 10 seconds

简体中文Englishไทย