ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย เปิด U2T แข่งคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันแฮกกาธอน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T ระดับภูมิภาคเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วันที่ 14 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการแข่งขันแฮกกาธอน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T ระดับภูมิภาคเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) ครอบคลุมการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา จำนวน 60,000 ตำแหน่ง และการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษา 8 เครือข่ายทั่วประเทศ ดำเนินการจัดแข่งขันระดับภูมิภาค เพื่อคัดเลือกสุดยอด 40 ทีม นำแนวทางแก้ปัญหา (Solution) ไปปฏิบัติในพื้นที่จริงและเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ภายใต้โจทย์ นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 4 ด้าน ยกระดับการท่องเที่ยว การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ข่ายของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในฐานะ Node เพื่อเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดแข่งขันระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะต้องทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 44 ทีม จากจำนวนสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 14 แห่ง รวมตำบลที่รับผิดชอบกว่า 437 ตำบล เพื่อเพื่อพัฒนาทักษะแก่ผู้ได้รับการจ้างงาน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ให้สามารถเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ และระดมความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ที่มีความต้องการในพื้นที่เป็นศูนย์กลางหรือเป้าหมาย (Problem-based Learning) ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริงในชุมชน (Community-integrated Learning) และเกิดความยั่งยืนแก่ชุมชน ภายใต้โจทย์ “แนวทางแก้ปัญหา (Solution) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) Creative Economy (2) Technology/Health Care (3) Circular Economy และ (4) Art and Culture และคัดเลือกตัวแทน จำนวน 5 ทีม เข้าแข่งขันในระดับประเทศ

การแข่งขันแฮกกาธอน เป็นการนำเสนอแนวคิด นวัตกรรม ผ่านระบบออนไลน์ และปฏิบัติตามมาตราการการป้องการการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด 19 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฏาคม 2564

คลิกชมภาพพิธีเปิด

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi