ข่าวกิจกรรม โครงการ

พัฒนาศักยภาพสร้างกระบวนการทำงานภาคีเครือข่ายชุมชน นศ. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างทางสังคม โครงการสำคัญ ปีงบประมาณ 2565 (Flagship Project) การสร้างภาคีเครือข่ายงานวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างทางสังคม โครงการสำคัญ ปีงบประมาณ 2565 (Flagship Project) การสร้างภาคีเครือข่ายงานวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มี ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ อาจารย์อัญญาภัสสร ชลพัชร์สิทธิกุล ในนามผู้จัดโครงการกล่าวรายงานการจัดโครงการ

อาจารย์อัญญาภัสสร ชลพัชร์สิทธิกุล ในนามผู้จัดโครงการกล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชการระหว่างหน่วยงานสถานประกอบการภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เครือข่ายสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภักเลยสามารถผลิตหลักสูตรที่พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ตอบโจทย์การแข่งขันสู่ตลาดแรงงานและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดโครงการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คลิกชมภาพกิจกรรม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi