ไม่มีหมวดหมู่

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 3,356,900 บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,140,506.67 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และยื่นเสนอราคาในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศึกษา>>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศึกษา>>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศึกษา>>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศึกษา>>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<