ข่าวกิจกรรม โครงการ

ผลการแข่งขันประกวดผลงานด้านการจัดการความรู้ “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM DAY”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศการจัดการความรู้ หน่วยงานระดับคณะ และกองกลางสำนักงารอธิการบดีได้รางวัลชนะเลิศ หน่วยงานระดับสำนัก สถาบันหรือกอง การแข่งขันประกวดผลงานด้านการจัดการความรู้ “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM DAY”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการแข่งขันประกวดผลงานด้านการจัดการความรู้ “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM Day” ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปีการศึกษา 2563) มีพิธีเปิดวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ระหว่างหน่วยงาน

ผลงานการแข่งขันประกวดผลงานด้านการจัดการความรู้ “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM DAY”

คลิกชมผลงานแต่ละรางวัล
ระดับคณะ หรือเทียบเท่า
ผลงานด้านการจัดการความรู้ รางวัลชนะเลิศ ระดับคณะ หรือเทียบเท่า
ผลงานด้านการจัดการความรู้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับคณะ หรือเทียบเท่า
ผลงานด้านการจัดการความรู้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับคณะ หรือเทียบเท่า

ระดับสำนัก สถาบัน กอง หรือเทียบเท่า
ผลงานด้านการจัดการความรู้ รางวัลชนะเลิศ ระดับสำนัก สถาบัน กอง หรือเทียบเท่า
ผลงานด้านการจัดการความรู้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หน่วยงานระดับสำนัก สถาบัน กอง
ผลงานด้านการจัดการความรู้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับสำนัก สถาบัน กอง หรือเทียบเท่า

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi