วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ไม่มีหมวดหมู่

เกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงิน จากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับปริญญาตรี ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
อันเนื่องมาจากความเดือดร้อนเพราะประสบปัญหาวิกฤตทางการเงิน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักศึกษาด้วยการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย เพื่อให้การกู้ยืมเงินจากกองทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ จึงก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ดังนี้


1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
1.1 ผู้ขอกู้ยืมเงินต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ยื่นขอกู้ยืมเงินฯ และมาศึกษาเล่าเรียนโดยปกติเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ
1.2 เป็นนักศึกษาที่มีความเดือดร้อน และความจำเป็นฉุกเฉินเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเงินที่ใช้จ่ายใน การดำเนินชีวิตประจำวันของนักศึกษา
1.3 ต้องเป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี และไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย หรือระหว่างถูกสอบสวนวินัยของนักศึกษา
1.4 ผู้ขอกู้ยืมเงินฯต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA ภาคเรียนที่ยื่นกู้ยืมเงินฯ ไม่ต่ำกว่า 2.00
1.5 ต้องไม่เป็นผู้ที่มีหนี้ค้างชำระการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยของภาคเรียนที่ผ่านมาหรือมีประวัติไม่ชำระหนี้ตามสัญญาที่เคยทำเรื่องกู้ยืมฯ ไว้
1.6 นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. และนักศึกษาที่ได้รับทุนอื่น ๆ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องไม่สามารถยื่นขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ยกเว้นนักศึกษาที่กู้ยืมเงินเฉพาะค่าครองชีพจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อ การศึกษา กยศ. และ กรอ. สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยได้

2. หลักฐานประกอบการยื่นขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม จำนวน 1 ฉบับ
2.2 ใบรายการลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนนั้นๆ จำนวน 1 ฉบับ
2.3 สำเนาใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ยรวมล่าสุด จ านวน 1 ฉบับ
2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม จำนวน 1 ฉบับ
2.5 สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม จำนวน 1 ฉบับ
2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้าประกัน จำนวน 1 ฉบับ
2.7. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้าประกัน จำนวน 1 ฉบับ


3. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการชำระเงินคืนและการตัดสิทธิ์ให้กู้ยืมเงินจากกองเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
3.1 ให้กู้ยืมเงินและชำระเงินคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับเงินกู้ยืมโดยผ่อนช าระเงินคืนเป็นรายเดือน และหรือชำระคืนทั้งหมดเต็มจำนวนครั้งเดียวตามข้อตกลงในสัญญา
3.2 ให้กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย
3.3 ให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นความจำเป็นฉุกเฉิน
3.4 การให้กู้ยืมเงินครั้งละไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บในแต่ละภาคเรียน
3.5 กรณีที่นักศึกษาไม่ชำระเงินยืมคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยฯ จะระงับผลการศึกษาในภาคเรียนนั้น และจะไม่เสนอชื่อเพื่อขออนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจนกว่านักศึกษาจะชำระเงินยืมคืนจนครบตามจำนวนเงินที่ทำสัญญาฯ กู้ยืมไป
3.6 กรณีที่นักศึกษาเคยกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยไปแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือชำระคืนเงินยืมไม่ตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดและคืนไม่ครบตามจำนวนเงินที่ยืม นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินในครั้งต่อไป

4. ระยะเวลาดำเนินการ
4.1 นักศึกษา ภาคปกติ สามารถรับแบบคำขอกู้ยืมเงินได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 30 กรกฎาคม 2564
4.2 ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยพร้อมหลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงินฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 30 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.30–16.30 น. ตามวันเวลาราชการ ณ ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4.3 ประกาศผลการพิจารณาการให้กู้ยืมฯ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ และทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยhttp://www.std.lru.ac.th , https://lru.ac.th

5. ระยะเวลาก าหนดชำระคืนเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
กำหนดระยะเวลาการช าระคืนเงินยืมประจ าภาคเรียนที่ 1/2564 ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมฯช าระคืน ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564


6. สถานที่รับ และส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
6.1 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย รับและส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย ได้ที่ห้องงานทุนการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามวันเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
6.2 นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.std.lru.ac.th , https://lru.ac.th

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi