ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การงดค่าปรับและการผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเห็นเป็นการสมควรกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 15)
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อ 6 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ประกอบกับความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 งดเก็บค่าปรับและค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ ดังนี้
1.1 ค่าปรับการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่ากำหนด
1.2 ค่าปรับการลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด
1.3 ค่าธรรมเนียมการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา คือ ใบรับรองผลการศึกษา ใบรับรองคุณวุฒิ ใบรายงานผลการศึกษา ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา และใบรับรองความประพฤติ
1.4 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแทนใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่นที่มหาวิทยาลัย เคยออกให้แล้ว
1.5 ค่าปรับที่เกิดจากการขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด 3 เดือน โดยนับจากวันที่มหาวิทยาลัยประกาศให้มารับ
ข้อ 2 นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ โดยให้ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 2 งวด ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอผ่อนชำระ ยื่นหนังสือต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อพิจารณาเห็นชอบตามความเหมาะสม

<<อ่านประกาศ>>