ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาผู้มีพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษเพื่อรับทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดให้นักศึกษาเข้าใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discoveries เพื่อฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเข้าสู่บทเรียน และทดสอบหลังบทเรียนในระหว่าง เดือนกรกฎาคม 2563 – สิงหาคม 2564 แล้วนั้น มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาผู้ที่มีพัฒนาการด้านการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. เกณฑ์การรับทุน
1.1 ผู้เข้าเรียนครบ 3 คอร์ส มีผลการฝึกทักษะทุกทักษะมากกว่า 50% ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
1.2 ผู้เข้าเรียนครบ 3 คอร์ส มีผลการฝึกทักษะทุกทักษะมากกว่า 50% และได้ระดับ B1 ขึ้นไป ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษา ทุนละ 1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
2. คุณสมบัติของผู้รับทุน
– เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3. กำหนดการคัดเลือก
– การคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และคณะกรรมการผู้ดูแลระบบภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discoveries ระหว่างวันที่ 1–5 พฤศจิกายน 2564
4. ประกาศผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุน ในวันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และเพจศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย https://www.facebook.com/lrulc/
5. การรายงานตัว
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุน ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

<<อ่านประกาศ>>