วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 5, 2023
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

การประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2564 และร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ และของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่คณาจารย์ที่ได้รับคะแนนประเมินการสอน และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสูงสุดแต่ละคณะ

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2564

และในโอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ในแต่ละด้านดั้งนี้

คณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 8 ราย
1. นายจักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564
2. นางสาวแพรวนภา เรียงริลา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563
3. นางสาวปิยะพร วงศ์อนุ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563
4. นางสาวกนกพร พรหมสุวรรณ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564
5. นางสาวชลธิชา จินาพร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563
6. นางจรินทร์ ย่นพันธ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564
7. นางสาวสุไพลิน พิชัย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564
8. นางสาวภัทรานุช ผงสุข พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564

คณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 14 ราย
1. นางสุภาวดี สำราญ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2561
2. นางสาวสุจิตรานันท์ มังคละไชยา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563
3. นางสาวจารุพร มีทรัพย์ทอง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด คณะวิทยาการจัดการ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการตลาด ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561
4. นายอภิเดช โยชน์เยื้อน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562
5 นางสาวสุณิสา โสทรวัตร์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาพลศึกษา ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563
6 นายวราวุฒิ เรืองบุตร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ อนุสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563
7. นายสุระเดช ไชยตอกเกี้ย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561
8. ว่าที่ร้อยตรี ศรุติวงศ์ บุญคง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562
9. นางฐิตินันท์ ธรรมโสม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561
10. นางสาวนภัสสร วงเปรียว พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑
๔.๑๑ นางสาวเนตรนภา พงเพ็ชร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563
12 นายรวัฒน์ มันทรา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561
13 นายเปรมชัย มูลหล้า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561
14. นางณัชชา สมจันทร์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563
1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 ราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ

2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 4 ราย
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินาภรณ์ นันที
2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาธิป รักศิลป์
2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ คำมี

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเลย” ประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จำนวน 4 ราย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสฬส ศรีหมื่นไวย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ คำมี
4. นางเสาวภา ไชยวงค์

และมอบเกียรติบัตรแก่อาจารย์ที่มีคะแนนผลการประเมินการเรียนการสอน การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา แยกตามคณะทั้ง 5 คณะ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุม
แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2563
ยินดีกับอาจารย์รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเลย” ประจำปี พ.ศ. 2564
มอบเกียรติบัตรอาจารย์มีคะแนนประเมินการสอนและอาจารย์ที่ปรึกษาสูง

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi