วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมสภามหาวิทยลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2563


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2563 มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ การรายงานงบประมาณราชได้ และงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานสถานภาพของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556-2564 และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี และผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2561

และมีเรื่องเสรอเพื่อพิจารณา การขออนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย สวัสดิการพนักงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และวาระอื่นๆ

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi