วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2562 โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ สุรียธนาภาส อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม ติดตามงบประมาณรายได้และงบแผ่นดิน การดำเนินการเกี่ยวกับใบประกอบวิชีพครู ติดตามรายงานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยลาัยราชภัฏเลย จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และติดตามรางานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

และมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การเสนอพิจารณาการอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร การพิจารณาอัตราค่าจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การขออนุุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาฝ่ายบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi