ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

การประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2565

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบช่อดอกไม้ และโลห์ แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 และมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ได้รับผลประเมิณการสอนสูงสุด และอาจารย์ที่ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาสูงสุด

การประชุมครั้งนี้ ในที่ประชุมมีเรื่องการรับรองผลการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เรื่องเสนอเพื่อทราบ จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นการประชุมร่วมในห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์

คลิกชมภาพมอบรางวัล
คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi