วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS)


กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS) “การบันทึกคำขอหรือการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณด้วยอิเล็กทรอนิกส์” แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS) “การบันทึกคำขอหรือการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณด้วยอิเล็กทรอนิกส์” มีเจ้าหน้าที่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการพัฒฯาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐรวมถึงสถาบันอุดมศึกษารายงานผลการดำเนินงาน จากการใช้จ่ายงบประมาณสอดรับแผนทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อนำข้อมูลเข้าบันทึกในระบบ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น

หลังพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ บรรยายเรื่องการเขียนแผนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้การใช้จ่ายตรงตามวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น เกิดประสิทธิส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ

บรรยายกาศพิธีเปิดการอบรม บรรยากาศการอบรม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi