ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ขยายเวลาการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การจัดทำข้อมูลของผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง มหาวิทยาลัยจึงขยายเวลา ในการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 และปรับเปลี่ยนปฏิทินการดำเนินงานพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

<< อ่านประกาศ>>