ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มรภ.เลย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 9/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 9/2564 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธาน มีกรรมการสภาเข้าร่วมประชุมแบบนั่งร่วมในห้องประชุมและประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยปฏิบัติตามมาตรการและและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการตามประกาศของจังหวัดเลย

วาระการประชุม วาระเพื่อทราบ รายงานงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2564 รายงานสถานภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556-2564 รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายงานการดำเนินงานการขออนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี ภาคเรียนที่ 1/2564 และการเสนอขอโปรดเกล้า แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วาระเสนอเพื่อพิจารณา ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรแทนตำแหน่งที่ว่าง ขอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขออนุมัติแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขออนุมัติแผนการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ศึกษา ณ มหาวิทยลาัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย) ขออนุมัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การรับนักศึกษาคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยผู้ทรงคุณวุฒิ การพิจารณาเลือกบุคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การพิจารณาปรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 การขออนุมัติปรับลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การขออนุมัติปรับประมาณการงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2565 การพิจารณาการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2564-2565 การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การพิจารณาร่างแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภักเลย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยลาัยราชภัฏเลย เรื่องการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) การขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี การขออนุมัติแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยลาัยราชภักเลย

การรับฟังขอเสนอแนะเชิงพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi