ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาพัฒนา 4 ปี บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรฝ่ายสนับสนุน จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลน 4 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเลย เป็ฯประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  WE ARE ONE, WE ARE LRU ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579  เพื่อร่วมแนวคิดทุกภาคส่วนทั้ง นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


โดยวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผยพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากสายสนับสนุน ร่วมกันกำหนดทิศทางและการพัฒนามหาวิทยาลยราชภัฏเลย ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น

คลิกชมภาพบรรยากาศพิธีเปิด
คลิกชมภาพบรรยากาศการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
คลิกชมภาพบรรยากาศ we are design 1
คลิกชมภาพบรรยากาศ we are design 2

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน