ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 4 อัตรา โดยได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อประเมินสมรรถนะ ด้วยการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และกำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว ดังต่อไปนี้

1. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

2.  บั­ญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามข้อ ๑ ให้มีอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนด 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย ดังนีh
2.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานภายในวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกำหนด
2.2 ผู้นั้นไม่มาปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกำหนด
2.3 มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะอันเดียวกันนี้ใหม่

3. กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่รายงานตัว ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรลำดับที่ 1 ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้     มารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ งานบริหาร   งานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ หากไม่มารายงานตัวตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  การรายงานตัวให้นำเอกสารและหลักฐานเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน               จำนวน  2  ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                จำนวน  2  ชุด
3. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาผลการเรียน จำนวน  2  ชุด (Transcript)
4.  รูปถ่าย  1  นิ้ว                                    จำนวน  2  รูป

  ประกาศ  ณ  วันที่  21  ตุลาคม   พ.ศ.  2564         

คลิกอ่านประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi