ผลการคัดกรองนักเรียน ”โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีประกาศเรื่อง การค้นหา คัดกรองและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนเข้าศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (4 ปี) สาขามวิชาการประถมศึกษา ภายใต้โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก)ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 การดำเนินการคัดกรองและประมวลผลเสร็จเรียบร้อย

จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดกรองตามบัญชีรายชื่อแนบในเอกสารสำหรับการดาวน์โหลด และให้มารายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบคัดเลือก ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ บริเวณลานห้องโถง ชั้น 2 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ อาคาร23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบคัดเลือก จะมีขึ้นในวันที่ 9-14 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในกรณีที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบคัดเลือกไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

คลิกอ่านประกาศ ตรวจสอบรายชื่อ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi

简体中文Englishไทย