ข่าวกิจกรรม โครงการ

คณะ วจ. มรภ.เลย รายงานผลการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล U2T ตำบลอาฮีและตำบลร่องจิก แบบบูรณาการ

ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ เปิดโครงการการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล U2T ตำบลอาฮีและตำบลร่องจิก แบบบูรณาการของคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 16 ธันาวคม 2564 เวลา 10.00 น. คณะวิทยายการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักเลย จัดโครงการการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล U2T ตำบลอาฮีและตำบลร่องจิก แบบบูรณาการของคณะวิทยาการจัดการ โดยมี ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการ และเดินชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากโครงการร่วมกับ ผู้ช้วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ และร่วมแสดงความยินดีกับโครงการที่ได้รับโลห์เชิดชูเกีตรติ รางวัลชนะเลิศ ทีม U2T ตำบลอาฮี “แกะปุ๊บ ซุปปั๊ม” มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากการประกวดกิจกรรมแฮกกาธอน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ บริเวณ โถงชั้น 2 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เปิดโครงการ
ผลิตภัณฑ์โครงการ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi