“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) ”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e–bidding) ” 

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2564  ถึงวันที่  22 ธันวาคม 2564  (3 วันทำการ) ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th
(2) โทรสาร 0-4281-1143
(3) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดของร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ได้ที่เว็บไซต์

  1. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
  2. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
  3. คุณลักษณะครุภัณฑ์ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
  4. ราคากลาง บก.06 ซื้อครุภัณฑ์ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<

 

简体中文Englishไทย