ข่าวประกวดราคา

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

 

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระหว่างวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึงวันจันทร์ที่  27 ธันวาคม 2564  (3 วันทำการ) ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยส่งข้อมูลมาทาง

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th หรือ
(2) โทร. 042-808016 หรือ
(3) โทรสาร 0-4281-1143

1.ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะครุภัณฑ์สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 ครุภัณฑ์สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<