วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มรภ.เลย จัดประชุมสภา มรภ.เลย ร่วมกับ กบ. มรภ.เลย ส่งท้ายปี 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยลาัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับฟังรายงานการดำเนินการจัดการศึกษา

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือ กบ. รับฟังรายงานการดำเนินการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตามแนวนโยบาย และการจัดการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น

เวลา 13.00 น. จัดการประชุมกรรมการสภามหาวิทยลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 12/2564 มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยลาัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ รายงานงบประมาณรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานสถานภาพหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556-2565 รายงานผลการตรวจสอบรายงนการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2564 รายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แทนตำแหน่งที่ว่าง (ร่าง) ปฏิทินกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2565 และรับฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โดยในการประชุม รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยลายัยราชภัฏเลย ได้มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งนี้ เป็นการประชุมทั้งแบบอ๊อฟไลน์ และออนไลน์ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนท์ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพประชุมร่วม กรรมการสภา มรภ.เลย และ กรรมการบริหาร มรภ.เลย
คลิกชมภาพมอบกระเช้าปีใหม่
คลิกชมภาพการประชุมสภา มรภ.เลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi