วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์ช็อปเลยร่วมกัน แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลการตลาดชุมชนจังหวัดเลย

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับ นางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเว็บไซต์และหารือแนวทางการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์พาณิชย์ช็อปเลยร่วมกัน www.phanichshoploei.com แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลการตลาดชุมชนและธุรกิจชุมชนจังหวัดเลย

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมเพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเว็บไซต์และหารือแนวทางการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์พาณิชย์ช็อปเลยร่วมกัน โดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับกล่าวต้อนรับ นางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โกกะนุช และคณะนักวิจัย กล่าวสรุปความก้าวหน้าการพัฒนา e-Marketplace www.phanichshoploei.com รองรับสู่แฟลตฟอร์มดิจิทัลของคนเลย จากความร่วมมือ ระหว่างทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเลย ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดดิจดตอลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 โดยมีการลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 พร้อมหารือและแนวทางการพัฒนา โลโก้ และไอคอนในหน้าเว็บ การพัฒนาเพจ ในการประชาสัมพันธ์ควบคู่กับเว็บไซต์ การปรับหน้า ยูส อินเตอร์เฟส และการปรับระบบหน้าการใช้งานเว็บไซต์ กับผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมจัด ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยากาารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi