ข่าวกิจกรรม โครงการ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ติดตามโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ตามที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านทุนการศึกษา โครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการดำเนินการเบิกจ่ายทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุกภาคการศึกษา และรายงานผลการเรียน และสถานภาพของนักศึกษาทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สำนักงานการอุดมศึกษา โดย นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และคณะกรรมการ มาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีนักศึกษาทุน 2 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีวรรณ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมประชุมการดำเนินการโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายในห้องประชุมกองพัฒนา ชั้น 4  อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi