ยกระดับพัฒนาท้องถิ่น

มรภ.เลย MOU พาณิชย์ จ.เลย พัฒนาการตลาดดิจิทัลยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย

สถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบรูณาการ ในการพัฒนาการตลาดดิจิทัล เพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ของจังหวัดเลย

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. สถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบรูณาการ ในการพัฒนาการตลาดดิจิทัล เพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานร่วมลงนามกับ รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ และนางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย

ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 สิ้นสุดโครงการวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ระยะเวลา 11 เดือน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โกกะนุช เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย นักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จำวน 25 คน สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักวิจัยซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมี่ยง อำเภอท่าลี่ จำนวน 1 คน โครงการวิจัยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักซึ่งเป็นปลายทางของกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace Platform) ช่องทาง Line Official Account (Line OA และการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ให้กับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดเลย โดยบูรณาการ การทำงานร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ “แก้ว-น้ำ-สี-ซา” ได้แก่ ผลผลิตแก้วมังกร อำเภอภูเรือ ผลผลิตจากกัญชา อำเภอท่าสี่และชาใบดีหมี ผลผลิตจากน้ำยางพาราดิบ อำเภอเชียงคาน และผลผลิตนวัตกรรมสีจากต้นใบดีหมี อำเภอเชียงคาน และผงสีย้อมผ้าธรรมชาติ อำเภอภูหลวง มีความตระหนักในกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินโครงการวิจัยเน้นการวิจัยและพัฒนา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยผสมผสานทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ และเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลการวิจัยนี้จะเป็นโอกาสให้กับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเลย ได้มีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ตามแนววิถีชีวิตปกติ ต่อไป


นางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัด กล่าวว่า ความสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ซึ่งนำมาสู่การลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการบูรณาการในการพัฒนาการตลาดดิจิทัล เพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการจับคู่ธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล การพัฒนาตลาดดิจิทัล ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace Platform) และ Line Offical Account (Line OA) รวมทั้งการจับคู่ธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มธุรกิจอื่นในจังหวัดเลย ซึ่งได้รับการตอบรับและความร่วมมืออย่างดี สำหรับแผนการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าว มี 3 ระยะได้แก่ ระยะที่ 1) การพัฒนาเว็บไซต์ www.phanichshoploei.com
ร่วมกับนักวิจัยจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการจัดอบรมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจชุมชนช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 – พฤษภาคม 2565, ระยะที่ 2 ) การพัฒนาและจัดอบรมช่องทาง Line OA ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2565 และ และระยะที่ 3) คือการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565

การลงนามได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมพิธีผ่านวีดีโอออนไลน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi