ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 900,000  บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 900,000  บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2565  ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565  และยื่นเสนอราคาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 25  มกราคม 2565  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และwww.gprocurement.go.th ภายในวันที่  31  มกราคม 2565

1.ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด  จำนวน 1 ชุด  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด  จำนวน 1 ชุด   >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด  จำนวน 1 ชุด  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด    จำนวน 1 ชุด >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<