ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1,2,3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1,2,3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,270,000.- บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทางอีเมล์ inven@lru.ac.th  ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 และมหาวิทยาลัยฯ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ 17 ธันวาคม  2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1,2,3 >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

2.เอกสารประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1,2,3 >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

简体中文Englishไทย