มรภ.เลย จัดประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 4/2563 ชุดที่ 2


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 4/2563 ชุดที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดการประชุมคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 4/2563 แจ้งแนวนโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 แก่คณาจารย์ชุดที่ 2 ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปี 2562 เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวถึงแนวทางการบริหารงานมหาวิทยาลัย และขอบคุณคณาจารย์ที่ช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีผลการประเมินความโปร่งใสในการบริหารงาน และการประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากภายนอก ได้คะแนนออกมาดี และยังได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกติด 1 ใน 10 จากการจัดลำดับเว็บไซต์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

จากนั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ กล่าวถึงโครงการจากแนวนโยบายจากรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย การจ้างงานบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาลงพื้นที่พัฒนาท้องถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวสรุปงานสำคัญที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต และการขอความร่วมมืออาจารย์ในการประชาสัมพันธ์สาขาวิชา และทางฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยกำลังสร้างรูปแบบและเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจและความสำคัญของการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้อาจารย์สามารถนำไปประชาสัมพันธ์กับนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย

การประชุมครั้งนี้จัดภายในห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยาการการมอบเกีบรติบัตร
คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi

简体中文Englishไทย