ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมเตรียมการต้อนรับการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้บริหารสถาบันวิจัยให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการภาระกิจการจัดทำแผนงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สก.สว.) และประธานอนุกรรมการแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (บพข.) พร้อมคณะ ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการภาระกิจการจัดทำแผนงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สก.สว.) และประธานอนุกรรมการแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (บพข.) พร้อมคณะ ร่วมประชุมเตรียมต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ อเนก เหล่าธร)รมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่จังหวัดเลย

ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอการขับเคลื่อนพื้นที่เพื่อยกระดับงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามพระบรมราโชบาย และประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการพัฒนาท้องถิ่น งานวิจัยด้านการท่องเที่ยว อาหาร เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่จังหวัดเลย

ในที่ประชุมได้หารือการเตรียมการต้อนรับ ร่วมแลกเปลี่ยนการพัฒนางานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วัจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนเงินงบประมาณด้านวิจัยใน ปี 2564

จัดการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi