ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 08.45 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม มีรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานการจัดการอบรม

การอบรมเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดสหกิจศึกษา การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ มาตรฐานและการบริหารจัดการหลักสูตรสหกิจศึกษา และหน่วยงานที่รับผิดชอบสหกิจศึกษา การเจรจาและการร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและสร้างเครือข่ายสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจ การติดตามและประสานงานระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา การนิเทศงานและการสอนงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ผู้เข้าร่วมการอบรมจากอาจารย์ประจำหลักสูตรๆ ละ 2 คน จากทั้ง 5 คณะ เข้าร่วมการอบรมระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563

คลิกภาพบรรยากาศพิธีเปิด
คลิกชมภาพมอบเกียรติบัตร
คลิกชมภาพบรรยากาศการอบรม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi