ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2565

ตามที่คณะกรรมการบริหารอาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศห้องพักอาคารชุดประเภทห้องชุด 1 ห้องนอน จำนวน 6 ห้อง ตามประกาศฉบับลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยให้บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่สนใจยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในระหว่างวันที่ 10 – 20 มกราคม 2565 ณ งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นั้น
คณะกรรมการบริหารอาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณาผู้ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยอาคารชุด ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและการบริหารอาคารชุด และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) แล้ว มีมติอนุมัติให้บุคลากรเข้าพักอาศัยอาคารชุด ประเภทห้องชุด 1 ห้องนอน จำนวน 6 ราย ดังนี้

<< อ่านประกาศ>>