วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มรภ.เลย ประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 2/2566

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2566 โดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม ในวาระแจ้งให้ทราบ รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่คณาจารย์ที่จากลาศึกษาต่อ จำนวน 2 ราย อาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ราย อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 6 ราย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 ระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 ราย ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 4 ราย และการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ได้รับผลการประเมินการสอนสูงที่สุด ทั้ง คณะ และยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาสูงสุด ทั้ง 5 คณะ

มีวาระรับรองการประชุม ครั้งที่ 1/2566 และวาระเสนอเพื่อทราบ เรื่องจากอธิการบดี รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการลดี เรื่องเสนอเพื่อทราบ และเรื่องอื่น

การประชุมจัด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประชุม คลิกชมภาพมอบรางวัล

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi