ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 3/2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 3/2564 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาระดับปริญญาตรี อนุมัติการกำหนดจำนวนรองคณบดี และรองผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการใมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 3/2564 มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม รับรายงานสถานภาพเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานสถานภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยหลักสูตรใหม่ และหลักกสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556-2564 ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร และรายงานผลการประชุมร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ขออนุมัติให้ปริญยาระดับปริญญาตรี การพิจารณาเลือกบุคคลเพื่อดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิช่ศึกษาทั่วไป ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การขออนุมัติการกำหนดจำนวนรองคณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดีคณะเทคโลโลยีอุตสาหกรรม รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ การขออนุมัติการกำหนดจำนวนรองผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ การขออนุมัติแต้งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยแทนคนเเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

การประชุมจัด ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi