ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ศูนย์ภาษา มรภ.เลย รับสมัครคณาจารย์ผู้มีความประสงค์ ทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยชุด ข้อสอบมาตรฐาน CEFR

ศูนย์ภาษา รับสมัครคณาจารย์ผู้มีความประสงค์จะทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยชุดข้อสอบมาตรฐาน CEFR สาหรับคณาจารย์

กำหนดการทดสอบ
ชุดที่ 1 วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 -15.00 น. จำนวนที่นั่งสอบ 50 ที่นั่ง
ชุดที่ 2 วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 – 15.00 น. จำนวนที่นั่งสอบ 50 ที่นั่ง
ชุดที่ 3 วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.00 น. จำนวนที่นั่งสอบ 50 ที่นั่ง

สถานที่จัดสอบ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

เอกสารที่ต้องเตรียมเข้าห้องสอบ
บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
การสมัคร
คณาจารย์ที่มีความประสงค์จะสมัครทดสอบ สามารถสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 มีนาคม 2565 ตามลิงค์ด้านล่างนี้ลิงค์สมัครทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

คลิกสมัคร https://forms.gle/GVGAFytXpZJs9c8GA

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi