ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 6/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 6/2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุม รับฟังรายงานงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานสถานภาพของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556-2564 รายงานแผนพัฒนาหลักสูตรใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรม ปีการศึกษา 2564-2568 รายงานเกรดเฉลี่ยสถิคิการได้เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2559-2563 และผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

และเรื่องขอพิจารณา ขออนุมัติจำนวนรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี การพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การขออนุมัติให้ปริญญาตรี และการขออนุมัติปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร

การประชุมจัด ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียน 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi