ข่าวกิจกรรม โครงการ

อธิการบดี มรภ.เลย มอบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนสาธิต มรภ.เลย

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราขภัฏเลย

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธาน มอบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาท โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกาญจน์ อนันทราวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวรายงาน

ในปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 รุ่นที่ 37 จำนวน 47 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 13 จำนวน 40 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 3 จำนวน 29 คน รวมทั้งสิ้น 116 คน

พิธีมอบประกาศนียบัตร จัด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

พิธีมอบประกาศนียบัตร ช่วงที่ 1
พิธีมอบประกาศนียบัตร ช่วงที่ 2
นักเรียนกล่าวปฏิญาณตน
อธิการบดี มรภ.เลย ให้โอวาท
ผู้อำนวยการ รร.สาธิต มรภ.เลย ให้โอวาท
ถ่ายภาพร่วม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi