วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

ประกาศผลการประกวดผลงานด้านการจัดการความรู้ วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM Day ครั้งที่ 4

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัดประกวดผลงานด้านจัดการความรู้ วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM Day ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปีการศึกษา 2565) ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และการประชุมทางไกล เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการระหว่างกชหน่วยงาน

บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการจัดการประกวดผลงานด้านการจัดการความรู้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการประกวดผลงานด้านการจัดการเรียนรู้ วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM Day ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศผลการประกวด

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi