ข่าวกิจกรรม โครงการ

รับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนไปต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถด้านภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นระยะเวลา 30 วัน ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2562จำนวนทุน
1 คณะครุศาสตร์ 23 ทุน
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 ทุน
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23 ทุน
4 คณะวิทยาการจัดการ 23 ทุน
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ทุน
6 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 4 ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยให้ทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 และ 3 โดยแบ่งตามสัดส่วนของจำนวนนักศึกษาแต่ละคณะนักศึกษาสนใจขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  และยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และห้องสำนักงาน 201 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 08.30– 16.30 น. ในเวลาทำการ

คลิ๊กอ่านประกาศkanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi