ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

อธก.มรภ.เลย ให้สัมภาษณ์การพัฒนาบรรลุสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้สัมภาษณ์แก่ทีมวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปริชัย ดาวอุดม และทีมนักวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เกี่ยวกับข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และผลการดำเนินงานต่างๆ ในการนำไปสู่การสร้างรูปแบบการดำเนินงานตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมให้ข้อมูล

จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับการยอมรับจาก THE (Times Higher Edution) Impact Rankings 2021 มีผลการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ (UN) อยู่ในการจัดอันดับโลก

ให้การสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

คลิกชมภาพกิจกรรม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi