ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 4

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์

เรื่องเสนอเพื่อทราบ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 รายชื่อหลักสูตรที่แจ้งความประสงค์ใช้เกณฑ์ AUN-OA กำหนดการและรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 (1 กรกฏาคม 2564 – 25 พฤษภาคม 2565)

ประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi