ข่าวกิจกรรม โครงการข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ม.ราชภัฏเลย จัดโครงการจัดการความรู้ พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง พัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการเงิน ในกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณในการเดินทางไปราชการ และดารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง พัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการเงิน ในกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณในการเดินทางไปราชการ และดารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม โดยมีรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็ฯประธานกล่าวเปิดโครงการ นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

หลังพิธเปิดมีการบรรยายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ หลักเกณฑ์และวิธีการกระบวนการสำหรับงาน e-GP และแนวทางการปฏิบัติในระบบ e-GP และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐอย่างไรให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย โดยวิทยากรจาก สำนักงานคลังจังหวัดเลย

การอบรม จัด ณ ห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเลย มีบุคลากรรับผิดชอบงานด้านการเบิกจ่ายจากศูนย์ สำนัก คณะ เข้าร่วมอบรม

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi