ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

อธิการบดี มรภ.เลย พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมรับฟังความคิดเห็น ตอบประเด็นข้อซักถามผู้นำนักศึกษา


วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดประชุมพบปะผู้นำนักศึกษาทุกหมู่เรียน รับฟังความคิดเห็น และตอบประเด็นข้อซักถามผู้นำนักศึกษา สร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดให้ผู้นำนักศึกษาทุกหมู่เรียน ซักถาม อุปสรรค ปัญหา ข้อสงสัย และตอบข้อซักถามนักศึกษาทุกคนหลังสิ้นสุดคำถาม ทุกประเด็น ในส่วนประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละฝ่าย ได้ให้ผู้รับผิดชอบขึ้นตอบข้อซักถามเพื่อความชัดเจน และสร้างความเข้าใจตรงกัน ทั้งประเด็นการปรับปรุงวัสดุครุภัณฑ์การเรียน ห้องเรียน การจัดกิจกรรมในช่วงโควิค-19 การพิจารณาเปิดปิดประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยบางจุด การขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ต้องส่วมใส่หมวกกันน็อค และขอบคุณนักศึกษาที่สะท้อนมุมมองและทางคณะผู้บริหารจะนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ ขึ้นบรรยายส่งต่อโครงการ 38 ราชภัฏรวมใจสร้างนักศึกษาเป็นวิศวกรสังคม น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้การศึกษาสร้างผู้เรียนให้สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ การมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย สู่การปฏิบัติผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิศวกรสังคมแก่กลุ่มผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จากนั่น นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ แจงคุณสมบัติวิศวกรสังคมจากพลังนักศึกษาเข้าไปสร้างสรรค์สังคม ต่อยอดจากการเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผล มองปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย การมีทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลังทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหา และมีทักษะการสร้างนวัตกรรมชุมชน เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานของนักศึกษาในอนาคต

คลิกชมภาพการประชุม
คลิกชมภาพการบรรยายวิศวกรทางสังคม
คลิกชมภาพการรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามนักศึกษา

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi