วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 5, 2023
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย สร้างเครือข่ายแกนนำนักศึกษาพัฒนาทักษะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2565

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสร้างเครือข่ายแกนนำนักศึกษาพัฒนาทักษะการป้องกันยาเสพติด ปี 2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. กองพัฒนานักศึกษา เปิดโครงการสร้างเครือข่ายแกนนำนักศึกษาพัฒนาทักษะการป้องกันยาเสพติด ปี 2565 มีรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทนักศึกษา ตระหนักถึงโทษ และป้องกันตนเอง ไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติด และร่วมสร้างเครือข่าย พัฒนาทักษะความเป็นมนุษย์ และดำรงตนดำเนินชีวิตอย่างมีสติ โดยนายลำพูน แสนหล้า นักวิชาการกิจกรรมนักศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ

โครงการอบรมมีกิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์ TO BE NUMBER ONE ละลายพฤติกรรมแกนนำนักศึกษา การบรรยาย SHOE AND SHARE เยาวชนจังหวัดเลยรู้เท่าทันปัญหายาเสพติด กิจกรรมพัฒนาทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์ประสบการณ์ เส้นทางแกนนำนักสร้างสรรค์กิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติด และอบายมุขสำหรับนักศึกษา แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักศึกษา สร้างกระบนการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์กิจกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การกำหนดทิศทางนโยบายขับเคลื่อนกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บูรณาการแนวทางการดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย

การจัดกิจกรรม ดำเนินโครงการภายในหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพกิจกรรม
บรรยากาศกิจกรรม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi