วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศกระทรวงฯ แนวปฏิบัติในช่วงระยะเวลาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ตามที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฏรในคราวปราะชุม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม จึงกำหนดแนวปฏิบัติในช่วงระยะเวลาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร มีประกาศกระทรวงฯ แนวปฏิบัติในช่วงระยะเวลาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi