วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครสมาชิกสมทบกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครสมาชิกสมทบกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อคุ้มครองสมาชิกสมทบตามเจตนารมณ์ของกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา พ.ศ.2557
จึงประกาศการรับสมัครสมาชิกสมทบกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษาไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้มีผลบังคับในปีการศึกษา 2563
ข้อ 2 ผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(2) นักศึกษาภาคพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(3) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(4) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(5) พนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(6) ลูกจ้างประจำสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(7) พนักงานโรงเรียนสาธิต
(8) ลูกจ้างชั่วคราว
ข้อ 3 ผู้มีความประสงค์จะสมัครสามารถรับใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยตนเองได้ที่กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานคณะ/สำนัก และสำนักงานศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ในกรณีที่ไม่สามารถรับใบสมัครด้วยตนเองได้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lru.ac.th และ www.std.lru.ac.th
ข้อ 4 เมื่อกรอกใบสมัครพร้อมกับแนบเอกสารและหลักฐานในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบตามข้อ 5 แล้ว ให้ผู้มีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสมทบ ยื่นใบสมัคร เอกสารและหลักฐานในการสมัครพร้อมกับนำเงิน 150 บาท มาสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 4 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสำนักงานศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 โดยผู้สมัครจะมีสภาพเป็นสมาชิกสมทบในกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา เมื่อได้ชำระเงินที่งานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรืองานการเงิน สำนักงานผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น แล้วแต่กรณี เมื่อผู้มีความประสงค์สมัครสมาชิกสมทบได้ชำระเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นำส่งใบสมัคร เอกสารหลักฐาน และสำเนาใบเสร็จรับเงินส่งกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 4 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น เพื่อเก็บเป็นหลักฐานต่อไป

<<อ่านประกาศ>>
<<ใบสมัครสมาชิกสมทบกองทุนฯ>>