ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มรภ.เลย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 6/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 6/2565 มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม และผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 6/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม และผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์

ในการประชุมมีเรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ 5/2565 เรื่องสืบเนื่อง และเรื่องเสนอเพื่อทราบ รายงานงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานสถานภาพของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556-2565 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (2563-2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาตรี ขออนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา การขออนุญาตปรับงบประมาณการเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาฝ่ายติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ศูนย์การศึกษามหาวิทยลัราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น เป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และวาระอื่นๆ

การประชุมมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมการประชุมในห้องประชุมและผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi