วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

การประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาพัฒนา 4 ปี บุคลากรสายวิชาการ อาจารย์ ผู้สอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรฝ่าวิชาการ อาจารย์ ผู้สอน ทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลน 4 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  WE ARE ONE, WE ARE LRU ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579  เพื่อร่วมแนวคิดทุกภาคส่วนทั้ง นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


โดยวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผยพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากสายวิชาการ อาจารย์ ผู้สอน ร่วมกันกำหนดทิศทางและการพัฒนามหาวิทยาลยราชภัฏเลย ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น

บรรยากาศพิธีเปิด
กิจกรรมวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
กิจกรรม LRU DESIGN 1
กิจกรรม LRU DESIGN 2

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน